Vakances

Rīgas Celtniecības koledža izsludina atklātu konkursu uz akadēmiskā personāla amatiem būvniecības un arhitektūras un restaurācijas katedrās: lektors – 3 vietas (nepilna slodze) uz sekojošiem studiju kursiem:

- angļu valoda ( lektora vieta),

- gleznošana un zīmēšana ( lektora vieta),

- metāla restaurācijas tehnoloģija

Prasības pretendentiem :

- iesniegums par piedalīšanos konkursā;

- dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus vai augstāko izglītību;

- ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, arī izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;

lektors – augstākā izglītība un vismaz piecu gadu praktiskā darba stāžs augstākās izglītības iestādē;

- akadēmiskā amata pretendenta CV (curriculum vitae) un pielikums, kurā norāda pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredzi, publicēto darbu sarakstu pēdējo 6 gadu laikā un citus dokumentus, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju; dokumenti, kas apliecina profesionālo tālākizglītību par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktiku vai izglītības darba vadību un citus tālākizglītību apliecinošus dokumentus.

Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā 3, 2.stāvā, 223.kab.( no 10.00 – 16.00 ), līdz 2017.gada 14.jūlijam.