Maksas pakalpojumi
Maksas pakalpojuma veids Mērķgrupa Mērvienība Cena ar PVN (Euro)
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa
atvieglojumi 50% apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no daudzbērnu ģimenēm un izglītojamiem, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai budžeta grupu izglītojamiem 1 vieta mēnesī 12,81
Ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā maksas grupu izglītojamiem 1 vieta mēnesī 42.69
koledžas darbiniekiem istaba mēnesī 71.14
Koledžas dienesta viesnīcas īres maksa ārpus mācību laika (vasarā) izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā budžeta grupu izglītojamiem 1 vieta mēnesī 42.69
Veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšana 2,85
Interneta izmantošana 1 pieslēgvieta mēnesī 2,85
2. Kancelejas pakalpojumi Kopēšana, drukāšana (A4 formāts, melnbalta) izglītojamiem 1 lapa 0.07
Kopēšana (A3 formāts, melnbalta) izglītojamiem 1 lapa 0.10
Kopēšana (A4 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 0.28
Kopēšana (A3 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 0.71
Drukāšana (A3 formāts, melnbalta) izglītojamiem 1 lapa 0.57
Drukāšana (A4 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 0.20
Drukāšana (A3 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 0.71
Drukāšana (A2 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 1.42
Drukāšana (A1 formāts, krāsu) izglītojamiem 1 lapa 2.13
Brošēšana ar spirāli izglītojamiem 1 vienība 0.85
Dokumentu iesiešana cietajos vākos izglītojamiem 1 eksemplārs 6.40
Pieteikuma sagatavošana izglītojamā studijām citā augstskolā izglītojamiem 1 lapa 0.57
Arhīva dokumentu sagatavošana izsniegšana 1 komplekts 4.98
Izziņas izsniegšana 1 izziņa 1.42
Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana 1 vienība 7.11
Akadēmiskās izziņas sagatavošana un izsniegšana 1 izziņa 4.27
Reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana 1 reflekants 14.23
3. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi Iestāšanās pārbaudījumi (tests vai eksāmens) 1 pārbaudījums 7.11
Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu:
Noslēguma pārbaudījums (eksāmens) 1 pārbaudījums 15.65
Ieskaite (arī atkārtota) 1 pārbaudījums 10.67
Atkārtota kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas nodrošināšana 1 mēnesis 99.60
Konsultācijas ārpus programmā paredzētajām budžeta grupu izglītojamiem 1 stunda 8.54
maksas grupu izglītojamiem 1 stunda 9.96
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana (neieskaitot pārbaudījumu kārtošanu) 1 personai
1 programmā
28.46
Mācību kursi (citām personām) 1 stunda
1 personai
3.56
4. Citi pakalpojumi Telpu noma citām personām
Aktu zāle 1 stunda 56.91
Visas sporta zāles noma 1 stunda 42.69
Mācību auditorija 1 diena 113.83
Datorklase ar aprīkojumu 1 diena 284.57
Iekārtu (piemēram, kafijas automāti) izvietošana koledžas telpās 1 mēnesis 28.46

Cenrādis sastādīts saskaņā ar Ministru Kabineta 17.09.2013. noteikumos Nr.855 "Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" http://likumi.lv/doc.php?id=259997