Paziņojums par transportlīdzekļa izsoli

Rīgas Celtniecības koledža izsludina vieglā pasažieru transportlīdzekļa Ford Transit (valsts reģistrācijas numurs BH237, izlaiduma gads 1991, šasijas Nr.WFOKXXGBVKML24374, turpmāk – Transportlīdzeklis), kas atrodas Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā Nr.3, Rīgā, pirmo izsoli saskaņā ar Izsoles noteikumiem, kas publicēti www.rck.lv, sadaļā „Izsole”.

Izsoles objektu var apskatīt Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā Nr.3, Rīgā, darba laikā, iepriekš sazinoties ar Saimniecības vadītāju Viktoru Bičkovu pa tālr. 67211450 vai mob. tālr. 27873530.

Izsole notiks 2015.gada 15.septembrī plkst.11:00 Rīgas Celtniecības koledžā, Gaiziņa ielā Nr.3, Rīgā, 2.stāvā, 217.kabinetā. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks, tiem ierodoties uz izsoli (iepriekš nav jāreģistrējas).

Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) ir 600 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 60,00 EUR (sešdesmit euro) apmērā, ieskaitot to RCK kontā:
Rīgas Celtniecības koledža
Reģ. Nr. 90000025357
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: Nr.LV94TREL2150236012000
ar atzīmi „nodrošinājums dalībai transporta līdzekļa Ford Transit, Nr. BH237 izsolē”.

Ja nodrošinājums tiek pārskaitīts no citas personas konta, maksājuma uzdevumā jānorāda arī tās personas (izsoles dalībnieka) vārds, uzvārds vai nosaukums (juridiskai personai), kuras interesēs nodrošinājums tiek pārskaitīts.

Nodrošinājums jāiemaksā savlaicīgi, ņemot vērā nosūtītāja bankas un saņēmēja bankas darījumu izpildes termiņus, tā, lai līdz norādītajam izsoles laikam tas būtu ieskaitīts RCK norēķinu kontā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo mantu ir pirmpirkuma tiesības vai kurām uz izsolāmo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības līdz izsoles dienai.

Izsoles veids ir atklāta vairāksolīšana – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Solītājam, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, divu nedēļu laikā pēc izsoles jāsamaksā pirkuma maksa, no kuras atskaitīts jau iemaksātais nodrošinājums, šajā sludinājumā norādītajā kontā.

Izsoles dalībniekus lūdzam savlaicīgi iepazīties ar Izsoles noteikumiem (skat. www.rck.lv, sadaļā „Izsole”), jo reģistrējoties dalībai izsolē, pretendentam ar parakstu jāapliecina, ka tas ir iepazinies ar Izsoles noteikumiem.

Tālrunis uzziņām – 67227197, 67211450.

Faila izmērs: 700 Kb

Faila izmērs: 70 Kb