Pašnovērtējums 2012Arhitektūra
Būvzinības


Restaurācija


Pašnovērtējums 2011Arhitektūra
Būvzinības


Pašnovērtējums 2010

Būvzinības

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

2. Studiju programmas attīstība

2.1. Izmaiņas studiju programmā un studiju plānā
2.2. Studiju programmas atbilstība izglītības un profesijas standartam
2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā

3. Studiju programmas praktiskā realizācija

3.1. Pasniegšanas metodes
3.2. Programmas realizācijas resursu analīze
3.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskajā darbā
3.4. Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība
3.5. Sadarbība ar darba devējiem

4. Vērtēšanas sistēma

5. Studenti

6. Akadēmiskais personāls

6.1. Sadalījums pēc akadēmiskās kvalifikācijas
6.2. Sadalījums pēc vecuma
6.3. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas celšana

7. Pašnovērtējums – SVID analīze

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai


Restaurācija


Pašnovērtējums 2009

Būvzinības

Restaurācija