Leonardo Da Vinci

14.09.2015

LEONARDO DA VINCI partnerattiecību projekts

Projekts „Ensuring Modern Vocational Schools to Educate Well Trained Employees”

Līg. Nr. 2013-1-TR1-LEO-04-48051

Projektu īstenoja 6 dažādu novirzienu un profesionālo mācību programmu iestādes no 6 dalībvalstīm ar kopīgu izpratni par profesionālās izglītības nozīmi un lomu Eiropas Savienībā.

Sesijas vieta

Laiks

Produkts/ Rezultāts

1.

Turcija

(Stambula)

ESREF BITLIS VOCATIONAL SCHOOL FOR GIRLS

25.-29.11.13

B1

Izglītības sistēma projekta dalībvalstīs

2.

Spānija

(Veska)

INSTITUTO DE EDUCATION SECUNDARIA

10.-15.02.14.

B2

Atšķirīgais un kopīgais profesionālās izglītības sistēmā Eiropas valstīs

3.

Rumānija

(Fieni)

LICEUL TECHNOLOGIC „AUREL RAINU”

28.04.- 02.05.14.

B3

Profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmumiem un ražotnēm

4.

Latvijas

(Rīga)

RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA

29.09.- 03.10.14.

B4

Profesionālās izglītības ieguvušo tālākizglītība un iekļaušanās darba tirgū

5.

Polija

(Plocka)

ZESPOL SZKOL TECHNICZNYCH

20.- 24.04.15.

B5

Efektīvi mācību materiāli

6.

Portugāle

(Piko)

ESCOLA DO PROFISSIONAL DO PICO

25.- 29.05.15.

B6

Kopsavilkums.

Eiropas konference


Visi projektā iesaistītie partneri izveidoja dažādus izpētes materiālus ar nolūku savākt un apkopot informāciju, lai apzinātu, kas tām kopīgs vai kas uzlabojams, vai ieviešams profesionālajā izglītībā. Projekta gaitā, pamatojoties uz materiālu analīzi, filmu demonstrācijām, diskusijām un pētījumiem, tika izdarīti secinājumi, ka problēmas ir līdzīgas visām projektā iesaistītajām dalībvalstīm:
• mūsdienīga telpu iekārtojuma trūkums,
• cilvēku resursu nepastāvība,
• vājš finansiālais atbalsts gan no vietējām, gan no valsts institūcijām,
• nepietiekams svešvalodu zināšanas līmenis,
• nepieciešama korelācija starp praksi un teoriju,
• uzņēmumu pasivitāte studentu iesaistīšanā praksēs,
• studējošo motivācijas trūkums,
• skolās esošo iekārtu neatbilstība EPI standartiem.
Lai apzinātu pastāvošās problēmas, projekta gaitā tika izstrādātas aptaujas – studentiem, pasniedzējiem, skolas vadībai, darba devējiem, mentoriem, veiktas 2 SVID analīzes par katru mācību iestādi un par sadarbības iespējām ar uzņēmumiem, audzēkņu prakses organizēšanā un norisē, tika hospitētas praktiskās nodarbības visās projektā iesaistītajās mācību iestādēs, apmeklētas dažāda profila ražotnes un potenciālie darba devēju uzņēmumi, aptaujāti vadošie darbinieki . Šie apmeklējumi nodrošināja lielāku izpratni par uzņēmumu ražošanas līmeni, piedāvājumu un prasībām un vēlmēm darba tirgū, un veicināja ciešāku saikni starp izglītības iestādēm un vietējo darba tirgu.
Tāpat sesiju laikā tika apspriesti materiāli par profesionālo izglītības sistēmu, mācību programmām, mācību procesu vadīšanu katrā projekta dalībvalstī. Iegūtā informācija tika apkopota kādā no 5 bukletiem, bet kopsavilkuma analīze – atspoguļota gala bukletā un prezentēta plašam interesentu lokam Eiropas konferencē Portugālē 2015. gada 28. maijā „Profesionālā izglītība Eiropā”
Pateicoties šim projektam, audzēkņiem bija iespēja apmeklēt dažādas valstis, kas savukārt veicināja saskarsmi, komunikāciju prasmi, svešvalodu un starppersonu attiecību attīstību, kas ir ļoti būtiski personīgajā profesionālajā darbībā un dzīvē. Savukārt skolotājiem tika dota vienreizēja iespējama novērot savus ārzemju kolēģus darbā, iegūt radošas idejas un metodes mācību procesā. Skolotāji ne tikai uzlaboja, savas informatīvās saskarsmes praksi, bet arī papildināja zināšanas kā pielietot mūsdienīgas tehnoloģijas klasē un mācību darbnīcās lai padarītu mācību procesu interesantāku.
Iegūta plaša informācija par jaunām, ražošanas iekārtām, tehnoloģijām un aprīkojumu, bija iespēja salīdzināt savu audzēkņu praktiskās un teorētiskās zināšanas un prasmes.
Dalība šādā projektā ir sniegusi neizmērāmi pozitīvu pieredzi visiem tā dalībniekiem. Projekts deva iespēju pieredzes apmaiņai, informācijas iegūšanai dažādu prasmju uzlabošanai, robežu nojaukšanai starp valstīm un izpratnes radīšanai par dažādu valstu un tautu kultūru un vēsturi, rodot apziņu, informāciju par Eiropas vienotību un dažādību. Projekts radīja neizmirstamu pieredzi visiem tā dalībniekiem – audzēkņiem, skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un darba devējiem. Dažādā veidā informācija par šī projekta saturu vērtību ir sasniegusi arī citas profesionālās mācību iestādes un vietējās izpildvaras institūcijas, kā arī cita veida izglītības iestādes.Filmas pirmā daļa izmantota atsaucoties uz filmu SOUNDS LIKE LATVIA
Filma ir stingri aizliegts izmantot savām vajadzībām!
Tiesības filmu lejupielādēt var tikai ar RCK Eiropas Savienības projektu koordinatores atļauju!


Mūžizglītības programma 2007-2013

LEONARDO DA VINCI mobilitāte

Projekts „Būvniecības nozares audzēkņu profesionālo iemaņu uzlabošana starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros”

Līg. Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05206

Projektu realizēja:
Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņu prakse notika Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) administrētās ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas mobilitātes projekta „Būvniecības nozares audzēkņu profesionālo iemaņu uzlabošana starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros” (līguma nr. 2013-1-LV1-LEO01-05206) ietvaros. Šajā mobilitātes projektā no 08.03.2015 līdz 28.03.2015.piedalījās 5 RCK pēdējo kursu audzēkņi: Mārtiņš Bokišs, Mārcis Umbraško, Mikus Miķelsons, Roberts Barkāns, Vitālijs Baškirovs.

Projekta mērķis:

Uzlabot un pilnveidot projekta dalībnieku praktiskās iemaņas, profesionālās valodas prasmi, prasmes iegūstamajā profesijā, kā arī attīstīt audzēkņu socializācijas prasmi, komunikācijas spējas un pilnveidot viņu personīgo izaugsmi, nodrošinot audzēkņiem iespēju pavadīt laiku citā valstī, iepazīstot dažādas kultūras, darba vidi un sadzīves paradumus. Projekta ietvaros paredzēto mobilitātes braucienu laikā dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par Eiropas darba tirgus īpatnībām un prasībām, kā arī gūt praktisku pieredzi un iemaņas darbam komandā. Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņiem šis projekts deva iespēju kā tiešiem dalībniekiem būt iesaistītiem būvniecības procesā no sākuma punkta līdz gatava rezultāta sasniegšanai, attīstot un nostiprinot profesionālās iemaņas, savukārt skolotāju līdzdalība projektā palīdzēs viņiem izvērtēt teorētiskā un praktiskā mācību procesa stiprās un vājās puses, tādējādi rodot iespēju veikt nepieciešamās korekcijas audzēkņu izglītošanā. Jauniegūtās iemaņas un pieredze motivēs audzēkņus censties izvēlēto profesiju apgūt pēc iespējas augstākā līmenī un palielinās profesionālo kvalifikāciju.

Prakses sadarbības skola:

Berufliche Schule der Hansestadt Rostock-Technik

(Rostokas Būvniecības profesionālā vidusskola)

Rostokas Būvniecības profesionālās vidusskolas prioritārās nozares ir būvniecība, inženierkomunikācijas, kokrūpniecība un krāsu tehnoloģija. Skola gatavo mūrnieku darbu, bruģēšanas, izolēšanas, krāsošanas, sausās būves, būvniecības, rasēšanas, namdaru, galdniecības betona un stiegrbetona konstrukciju montēšanas speciālistus.

http://www.bs-technik-rostock.de/index.php?id=202


LEONARDO DA VINCI mobilitāte

Projekts „Būvniecības nozares audzēkņu profesionālo iemaņu uzlabošana starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros”

Līg. Nr. 2012-1-LV1-LEO01-03480

Projektu realizēja:
Rīgas Būvniecības vidusskola (Rīgas Celtniecības koledža)

Projekta mērķis:

Projekts ir nepieciešams, lai prakses laikā padziļinātu un attīstītu audzēkņu profesionālās iemaņas, paplašinātu viņu iemaņas jaunajās būvniecības nozares tehnoloģijās, kā arī attīstītu Eiropas standartiem atbilstošas praktiskās darba iemaņas, iegūtu jaunu sociālo pieredzi, attīstītu prasmi iekļauties jaunā vidē un saprasties citā valodā.

Jauniegūtās iemaņas un pieredze motivēs audzēkņus censties izvēlēto profesiju apgūt pēc iespējas augstākā līmenī un palielinās profesionālo kvalifikāciju.

Prakses sadarbības skola:

Berufliche Schule der Hansestadt Rostock-Technik

(Rostokas Būvniecības profesionālā vidusskola)

http://www.bs-technik-rostock.de/index.php?id=202

Kopā tika īstenotas 2 prakses. Katras prakses ilgums bija 3 nedēļas.

Prakses norises laiki:

1. 2013.gada 6.aprīlis – 28.aprīlis

2. 2014.gada 10.maijs – 31.maijs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rīgas Celtniecības koledža kā partneris kopīgi ar Arhusas Tehnisko koledžu (Dānija) un Kāstlas koledžu (Lielbritānija) 2008. gada 1. augustā ir uzsākusi Leonardo da Vinči partnerības projektu "Vienojošā būvniecība: skolēnu, skolotāju un arodmeistaru virtuālā un praktiskā sadarbība, kā arī virtuālā apmaiņa ar idejām praktiskā rezultāta sasniegšanai".

Projekta norises laikā (2008. gada 1. Augusts – 2010. gada 31. Jūlijs) sadarbojoties trim dažādu ES valstu ar būvniecības specialitāti saistītām mācību iestādēm tiks projektēts un ierīkots jauns rotaļu laukums vienā no Rīgas bērnudārziem, galveno akcentu liekot uz divām koka būvēm – spēļu namiņiem. Projekta īstenošanā iesaistīti visu triju dalībvalstu pārstāvji: audzēkņi, skolotāji un arodmeistari.

Kā vēl viens no projekta mērķiem ir speciālas mājas lapas izveidošana INTERNET-ā, kas ne vien sniegs ieskatu projekta norises gaitā, dos iespēju projekta dalībniekiem apmainīties ar radošajām idejām projektēšanas un būvniecības procesā, bet arī ļaus papildus gūt informāciju par katras dalībvalsts vēsturi, kultūru un sabiedrību.

Projekta ietvaros paredzēto mobilitātes braucienu laikā dalībniekiem būs iespēja ne tikai vairāk uzzināt par Eiropas darba tirgus īpatnībām un prasībām, bet arī papildināt svešvalodu zināšanas un gūt praktisku pieredzi un iemaņas darbam komandā. Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņiem šis projekts dos iespēju kā tiešiem dalībniekiem būt iesaistītiem būvniecības procesā no sākuma punkta līdz gatava rezultāta sasniegšanai, attīstot un nostiprinot profesionālās iemaņas, savukārt skolotāju līdzdalība projektā palīdzēs viņiem izvērtēt teorētiskā un praktiskā mācību procesa stiprās un vājās puses, tādējādi rodot iespēju veikt nepieciešamās korekcijas audzēkņu izglītošanā.

RCK un Arhus Technical College darba grupas tikšanās ar CASTLE COLLEGE NOTTINGHAM Lielbritānijā 25. - 28. februārī