Erasmus
Studentu studiju mobilitāte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus studentu mobilitātes mērķi:

» Dot iespēju studējošiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstis;

» Veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;

» Sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu izglītošanu;

» Veicināt studiju kredītpunktu pārnesi un ārzemju studiju periodu atzīšanu, izmantojot ECTS.

Lai nākamajā studiju gadā studētu ārvalstu augstskolā, līdz 15.aprīlim jāgriežas studiju daļā un jāaizpilda pieteikuma anketa. Ar studentu tiek noslēgts trīspusējs studiju līgums par ārzemēs paredzēto studiju programmu un divpusējs līgums par Erasmus stipendiju. Pēc atgriešanās no studijām ārvalstu augstskolā (divu nedēļu laikā), RCK studiju daļā jāiesniedz ārvalstu augstskolas oficiāls apliecinājums par Erasmus studiju periodu – sertifikāts vai sekmju izraksts, kas apstiprina, ka paredzētā studiju programma ir izpildīta, un atspoguļo gūtos rezultātus.

Erasmus studentam svarīgie dokumenti:

Faila izmērs: 30 Kb
Faila izmērs: 80 Kb
Faila izmērs: 71.5 Kb
Faila izmērs: 87 Kb
Faila izmērs: 84 Kb
Faila izmērs: 80 Kb