Koledžas īstenotie projekti

Nr.
p.
k.
Projekta nosaukums Finansējuma
avots
Galvenās istenotās aktivitātes, sadarbības partneri Būtiskākie rezultāti
1

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija”
Līguma Nr.8.1.4.0/17/I/006

2017.-2019.g.
ERAF Būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtu, aprīkojuma un datortehnikas iegāde, laboratorijas telpu remonts. Uzlabot STEM programmu studiju mācību vidi Rīgas Celtniecības koledžā – modernizēt būvmateriālu laboratoriju, aprīkojot to ar projekta ietvaros iegādātām mūsdienīgām būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām, aprīkojumu un datortehniku, kas piemērota efektīvai studējošo apmācībai darbā ar specifiskām, būvniecībā izmantojamām datorprogrammām.
2

“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”
Līguma Nr. 8.5.1.0/16/001

2016.-2018.g.
ESF Darba devēju konfederācija
CFLA
Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
3

“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”
Līguma Nr. 8.2.4.0/15/I/001

2016.-2019.g.
ESF Īstenot studiju virziena “Arhitektūra un būvniecība”, kuram atbilst 3 studiju programmas pilotakreditāciju. Studiju virziens “Arhitektūra un būvniecība” akreditēts uz 6 gadiem līdz 2023.gada 10.aprīlim
4

“Rīgas Brāļu kapu Kārļa Zāles skulptūru grupas “Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” ģipša meta restaurācija”
Līguma Nr. 2015-1-KMA078

2015.g.
VKKF Restaurācijas nodaļas docētājs un restaurācijas studiju programmas studenti Restaurēts Mātes Latvijas tēla ģipša mets un izstādīts Rīgas Celtniecības koledžas 2.stāva gaitenī.
5

“Nord_land: New insights” NPHE – 2016/10212

Nordplus Viļņas Tehnoloģiju un Dizaina koledža
Tallinas lietišķo zinātņu universitāte
Helsinku lietišķo zinātņu universitāte
Iepazīšanās ar Ģeodēzijas prakses organizēšanas metodiku, tehnoloģiju un ģeodēzijas instrumentiem ziemeļvalstu augstskolās.
6

“Analysis and Comparison of European Design Codes and Chinese Code of Practise”
Strategic Partnerships AVEC-BNT-2015-1-DE02-K202-002407

2016.-2018.g.
Erasmus+ (KA2) Balthasar -Neumann - Technikum Trier (BNT , University of Trier, University of Luxembourg, Technological and Higher Education Institute Hong Kong (Thei)
10 studenti,
4 pasniedzēji
Studenti internacionālu grupu sastāvā veic Eiropas un Ķīnas nesošo konstrukciju būvniecības normu analīzi un salīdzināšanu konkrētai ēkai. Īpašu uzmanību pievēršot dzelzsbetona un tērauda konstrukciju būvniecības normām
7

“Latvijas pieredze restauratoru apmācībā”
Līguma Nr. 2013-1-BG-LEO03-08831

2013.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci VETPRO Ruses “Penyo Penev” Būvniecības, Arhitektūras un ģeodēzijas Profesionālās ģimnāzijas Profesionālās izglītības centrs 10 pasniedzēju grupa no Bulgārijas iepazinās ar Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas studiju programmas organizāciju, studiju kursu programmām, metodiku, prakšu vietu nodrošināšanu.
8

“Incorporating Certified European Passive House Designer course into national education and training systems of Latvia, Estonia and Austria”
Līguma Nr. 2013-1LV1-LEO05-05344

2014.-2015.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci Inovāciju pārnese Biedrība “Passive House Latvija”. Pētījums par energoefektivitātes kompetences līmeni Latvijas būvniecības profesionālās izglītības nozarē. Sagatavot vienu sertificētu mācībspēku pasīvo ēku projektēšanā.
9

„Ensuring Modern Vocattional schools to educate well trained employees” Līguma Nr. 2013-1-TR1-LEO04-48051 7

2013.-2015.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci partnership 24 starptautiskas mobilitātes (8 pasniedzēji 16 audzēkņi) uz Turciju, Spāniju, Rumāniju, Poliju, Portugāli Pasniedzēji un audzēkņi iepazīsies ar piecu Eiropas profesionālo skolu labas izglītības pieredzi.
10

„Internacionalizācija profesionālajā izglītībā” Līguma Nr. 2010-1LV1-LEO03-00833

2011.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci VETPRO 4 koledžas pasniedzēji iepazīsies ar darba organizāciju arhitektūras birojos Vācijā un Spānijā. Sadarbības partneri: - Berufsbildende Schulen des Landkreises Diepholz in Syke – BBS- Syke EUROPASCHULE - IES EL Arenal 3 pasniedzēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Vāciju (Syke) arhitektūras birojiem, 2 pasniedzēji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Spāniju (Dos Hermanas) arhitektūras birojiem.
11

„Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”
„Profesionālās augstākās izglītības programmu apguves īstenošana bezdarbniekiem”

2010.-2011.g.
ESF 3 studenti apgūst būvzinību programmu vakara nodaļā, saskaņā ar iepirkuma līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru Nr. 1.1-10.2/4/67 3 studenti iegūs būvdarbu vadītāja kvalifikāciju
12

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem
LīgumaNr. 2010/0063/3DP/
3.1.2.1.1./
09/IPIA/VIAA/019

2010. – 2011.g.
ERAF, VB līdzfinansējums RCK telpu rekonstruēšana un renovācija, iekārtu, aprīkojuma, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizēšana, bibliotēkas modernizēšana, infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem

Tiks nomainīti 30 logi, renovētas jumta konstrukcijas un segums, rekonstruēts ēkas ieejas mezgls, modernizētas iekārtas, aprīkojums, informācijas tehnoloģijas, programmnodrošinājums, ierīkots bezvadu internets, izbūvēts lifts, pacēlājs un uzbrauktuve.

E-resursu un e-mācību izstrāde un ieviešana profesionālajā izglītībā
13

Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI), VB līdzfinansējums Samazināt CO2 izmešu daudzumu atmosfērā         Samazināt siltumenerģijas patēriņu gadā        Regulēt mikroklimatu telpās pēc vajadzības Nodrošināt apgaismojumu pēc vajadzības un ar mazāku elektroenerģijas patēriņu.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā
Gaiziņa ielā 3 -  74,66  kWh/m2 
Graudu ielā 63 - 86 kWh/m2
Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs
Gaiziņa ielā 3 -   0,4235 kgCO2/Ls

Graudu ielā 63 -  0,4785 kgCO2/Ls
14

„Energoefektivitātes  pasākumu īstenošana skolas ēkās Latvijā (Rīgā) un Vācijā (Trīrē)”
Līguma Nr.2010-1-DE3-COM1-10419  2

2010.-2012.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Comenius Regio partnership

24 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji un  domes darbinieki)
(Vācija),
trīs Rīgas izglītības iestāžu un divu Trīres skolu energoefektivitātes noteikšana, mērījumu analīze un izvērtēšana
Balthasar Neuman Technikum Trier  Rīgas Domes Austrumu izpilddirekcija

SIA Buderus Latvija
Tiks analizēts process un metodika kā sasniegt vēlamos rezultātus enerģijas taupīšanā, priekšlikumu izvirzīšana siltumu zudumu novēršanas īstenošanā
15 „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekš-metu pedagogu kompetences paaugstināšana”

ESF projekts

2010.-2012.g.g.

Pedagogu kvalifikācijas celšana

LU
Vispārizglītojošo priekšmetu 15 skolotājiem dota iespēja paaugstināt kvalifikācijas līmeni, pilnveidot savu profesionālo kompetenci.
16 „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

ESF projekts

2009 – 2013.g.g.

Pedagogu kvalifikācijas celšana

Rīgas Pilsētas pašvaldība

Pedagoga kvalitātes novērtēšanas process sekmē pedagogu sadarbību, labās prakses piemēru izplatīšanos.
2009./10.māc.g. iesaistījās 20 skolotāji,

2010./11.māc.g. 1.posmā   – 9 skolotāji
17 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.1.1.4.apakšaktivitāte „Atbalsts vispārējās  izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

ESF darbības programma

2009-2012.g.g.

Pedagogu kvalifikācijas celšana

VISC, IZM
Matemātikas, informātikas, fizikas , ķīmijas un svešvalodu skolotāji paaugstina kvalifikācijas līmeni un saņem ik mēnesi stipendiju Ls 60 – 150,-
18 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.1.1.4.apakšaktivitāte „Sākotnējas profesionālās izglītī-bas pievilcības veicināšana”

ESF darbības programma

2009-2013.g.g.

Profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

IZM, VIAA
Visiem vidusskolas sekmīgiem audzēkņiem ir iesējams saņemt ik mēnesi ESF mērķstipendiju Ls 20 – 50.
19

Restaurācijas darbnīcu materiāli-tehniskās bāzes uzlabošana

2010.g.
VKKF Koledžas infrastruktūras uzlabošana NEDERMAN un Nilfisk Alto virsgalda putekļu nosūces komplekts
20

„Praktiska un virtuāla pieredzes apmaiņa starp būvniecības programmu pasniedzējiem un audzēkņiem”
Līguma Nr. LLP-LdV-PT-2008-LV-525

2008.-2009,g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci

26 (12 pasniedzēju mobilitātes,14 audzēkņu mobilitātes) starptautiskas mobilitātes (Lielbritānija, Dānija) būvniecības objekta (bērnudārza lapenes) projekta izstrāde un praktiska realizācija
Castle College Nottingham

Aarhus Technical College
Izstrādāts projekts un uzbūvēta lapenīte Rīgas 175. bērnudārzam „Liepiņa”, sadarbojoties RCK, Castle College Nottingham un Aarhus Technical College pasniedzējiem un audzēkņiem
21

„Pasniedzēju profesionālā kompetence un sadarbība ar darba devējiem-kvalitatīvas izglītības garants”
Līguma Nr. DM/
467/LV/06/413

2008.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Leonardo da Vinci

3 starptautiskas mobilitātes  (pasniedzēji)
(Bulgārija)

Ruses Arhitektūras, Būvniecības un Ģeodēzijas profesionālā ģimnāzija
Iepazīšanās ar partnerskolas darba organizāciju, pieredzes apmaiņa ar darba devēju asociāciju sniedza vērtīgas atziņas mācību procesa (prakšu) plānošanā un organizēšanā RCK
22

ERASMUS Mobility HEI
Līgumi par studentu studiju un prakšu, docētāju un personāla mobilitāti

Kopš 2008.g.
ES Mūžizglītības programmas apakšprogramma Erasmus Studentu studiju mobilitāte, docētāju un personāla mobilitāte, studiju mobilitāti izmantojuši 10 studenti, pašlaik apmaiņas programmā studē 6 studenti

Noslēgts līgums par dubultā diploma ieguvi ar VIA University Colllege Dānijā arhitektūras studiju programmas studentiem.

Noslēgts līgums ar Viļņas tehnoloģiju un dizaina koledžu
23

„Informācijas tehnoloģiju ieviešana Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkā studiju pētniecības procesa kvalitātes uzlabošanai”
Līguma Nr. 1-23/125

2008.g.
VB zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai

Koledžas infrastruktūras attīstīšana. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Bedfordšīras universitātes bibliotēku un Britu nacionālo bibliotēku.

4 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji un bibliotēkas darbinieki)
Nodrošināta studentu un akadēmiskā personāla piekļuve saturiski daudzveidīgiem un mūsdienīgi veidotiem informācijas resursiem. Jaunu informācijas tehnoloģiju iegāde.
24

„Modernas optiskās mikroskopijas metodes ieviešana studentu-restauratoru apmācībā un objektu izpētes darbos”
Līguma Nr. 01-23/133
2007.g.

VB zinātniskās darbības attīstībai un infrastruktūras nodrošināšanai

Uzlabot materiāli-tehnisko bāzi RCK akadēmiskā personāla un studentu apmācības nodrošināšanai, paaugstināt studiju projektos un diplomdarbos veikto pētījumu līmeni
4 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji)

(Barselona)
Iegādāta mūsdienīga aparatūra, moderns mikroskops ar aprīkojumu pētījumiem materiālzinātnēs. Organizēts mikroskopijas metodes apmācību kurss RCK materiālzinātņu docētājiem
25

Nacionālās programmas 3.2.7.1. „Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā” projekts „Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (KIPNIS)
Līguma Nr. PIAA/POID-PIN/ESF/NP/3.2.7.1/A2.1/041

2006.g.
ESF, VB līdzfinansējums Metodisko materiālu komplektu izstrāde un publicēšana trīs mērķa grupām. Piedalījās divi koledžas pasniedzēji Karjeras izglītības skolotāja rokasgrāmata un darba burtnīca profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem
26

„Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Rīgas Celtniecības koledžā”
Līguma Nr. 2006/
0143/VPDI/ESF/
PIAA/05/APK/
3.2.7.2./0019/0138

2005.-2007..g.
ESF, VB līdzfinansējums Sagatavot visa veida informatīvos materiālus par izglītības iegūšanas iespējām RCK un karjeras iespējām pēc koledžas beigšanas Izgatavoti informatīvi bukleti, plakāti, CD un DVD četrās valodās, papildināta koledžas mājas lapa
27

„Izglītības procesa inovāciju apmaiņa starp celtniecības mācību iestādēm Latvijā un Bulgārijā.”
Līguma Nr. DM/476/LV/04/403

  2005.g.
Leonardo da Vinci

3 starptautiskas mobilitātes  (pasniedzēji)
(Bulgārija)

Ruses Arhitektūras, Būvniecības un Ģeodēzijas profesionālā ģimnāzija
Iegūta pieredze mācību procesa organizēšanā pēc moduļu principa un mācību materiālu pilnveidošanā
28

„Ventilācijas tehniķu izglītība Zviedrijā”

2001.-2002.g.
Zviedrijas valsts finansējums 4 pasniedzēju  teorētiskās un praktiskās apmācības Zviedrijā dažādos ventilācijas uzņēmumos un celtniecības vietās Ventilācijas mācību kurss iekļauts profesionālās vidējās izglītības inženiertīklu programmās
29

‘Jaunākā tehnoloģija ēku apdarē un montāžas darbos”
Līguma Nr. DM/87/LV/01/017

2001.g.
Leonardo da Vinci

5 starptautiskas mobilitātes (audzēkņi) (Vācija)

Kotbusas profesionālās izglītības centrs
Audzēkņi iepazinās ar būvdarbu tehnoloģijas , darba organizācijas un darba drošības novitātēm Eiropā. Ieguva pieredzi būvmateriālu pielietošanā saskaņā ar ekoloģiskajām prasībām.
30

„Jaunākā tehnoloģija celtniecībā”
Līguma Nr. DM/87/LV/01/329  

2001.g.
Leonardo da Vinci

2 starptautiskas mobilitātes (pasniedzēji)
(Vācija)

Kotbusas profesionālās izglītības centrs
Iegūta pieredze par Vācijas  profesionālo mācību iestāžu sadarbību ar prakses vietām – būvuzņēmumiem, tur pielietotiem jaunākajiem būvmateriāliem un tehnoloģijām
31

„Studentu iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipi un kārtība”

2000.g.
ES Phare programma Profesionālā izglītība 2000

Apkopot un analizēt esošo normatīvo bāzi par iegūtās izglītības vērtēšanu un kārtību, izstrādāt priekšlikumus studenti iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipiem un kārtībai

Rokasgrāmata: „Studentu iegūtās izglītības vērtēšana”
32

„Profesionālo kvalifikāciju struktūras izveide”

2000.g.
ES Phare programma Profesionālā izglītība 2000 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas izstrāde būvniecības nozarē. 2 pasniedzēju  studiju vizīte uz H’ertogenbošu  Avans Hogeschool  (Nīderlande) Veikta būvniecības nozares izpēte, izstrādāts profesijas standarts būvdarbu vadītājam, izstrādāta izglītības programma - būvzinības
33

Pilotskola programmai „Santehnika”

1997.-2000.g.
ES Phare programma Profesionālās izglītības reforma Apgūt teorētisko un praktisko siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju kursu Eindhovenas Tehniskajā licejā (Nīderlande) Koledžas speciālo priekšmetu pasniedzēji stažējās Nīderlandē. Iegūts aprīkojums koledžas inženiertīklu laboratorijai.
34

„Jaunākās tehnoloģijas pielietošana apdares un montāžas darbos”
Līguma Nr. LV/99/DM/a209

1999.g.
Leonardo da Vinci

3 starptautiskas mobilitātes (audzēkņi)
(Vācija)

Kotbusas profesionālās izglītības centrs
Audzēkņi 3 nedēļas izgāja ražošanas praksi Vācijas būvfirmās, iepazinās ar būvdarbu kvalitāti, tehnoloģijām, darba drošību, pielietotajiem būvmateriāliem
35

„Profesionālās izglītības sistēmas pārkārtojumi un programmas”
Līguma Nr. LV/99/DM/c219

1999.g.
Leonardo da Vinci

1 starptautiska mobilitāte (pasniedzējs )
(Vācija)

Kotbusas celtniecības inženierskola
Iegūts priekšstats par jauninājumiem, kas veikti pārkārtojot profesionālās izglītības sistēmu pēc Vācijas apvienošanas
36 „Mācību iestādes attīstības stratēģiskā plānošana”

ES PHARE

1997g.
IZM, VIAPA Izglītības iestāžu vadības mācību semināru ciklā (64 stundas) piedalījās L.Okoloviča, Ņ.Protasova