Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Iekšējie noteikumi „Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas lietošanas noteikumi” nosaka Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk - RCK) bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus, izmantojot bibliotēkas fondu.

1.2. Bibliotēka nodrošina RCK mācību un studiju procesu ar literatūru un informāciju.

1.3. Bibliotēkas lietotāji ir RCK audzēkņi, studenti, mācībspēki un darbinieki. Pārējie apmeklētāji var izmantot bibliotēkas fondu tikai lasītavā.

1.4. Apmeklējot bibliotēku, jāuzrāda izglītojamā vai darbinieka apliecība vai cits personas dokuments.

2. Bibliotēkas lietotāju apkalpošana

2.1 Grāmatu un citu materiālu izsniegšana un saņemšana tiek reģistrēta automatizēti bibliotēku informācijas sistēmas (ALISE) datu bāzē.

2.2. Literatūru uz māju izsniedz uz bibliotēkas noteiktu laiku:

2.2.1. mācību grāmatas, kuras ir pietiekošā daudzumā - uz mācību vai studiju gadu;

2.2.2. daiļliteratūru un citus dažāda satura iespieddarbus - uz 15 dienām;

2.2.3. iespieddarbus, kuri bibliotēkā ir nepietiekošā daudzumā un pieprasīti – uz 1-5 dienām.

2.3. Uz māju neizsniedz uzziņu izdevumus, pēdējos eksemplārus, laikrakstus, jaunākos žurnālus.

2.4. Mācību gada beigās audzēkņiem un studentiem bibliotēkā jānodod visas grāmatas, pretējā gadījumā jaunajā mācību gadā grāmatas netiek izsniegtas.

2.5. Beidzot vai pārtraucot mācības RCK, jānodod bibliotēkas grāmatas, nozaudētās jāatvieto ar līdzvērtīgām vai jāatlīdzina to vērtība, par ko bibliotekārs paraksta aptaujas lapu.

2.6. Mācībspēkiem, kā arī RCK darbiniekiem, pārtraucot darba attiecības, jānodod bibliotēkas grāmatas, nozaudētās jāatvieto ar līdzvērtīgām vai jāatlīdzina to vērtība.

2.7. Šo noteikumu 4.punktā noteiktos maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā, maksājot ar bankas kartēm (POS termināls).

3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi

3.1. Iepazīties ar šiem noteikumiem, par ko, kļūstot par bibliotēkas lietotāju, jāparakstās, un ievērot tos.

3.2. Saudzēt bibliotēkas fondu, tehniku, inventāru.

3.3. Nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus atvietot ar tādiem pašiem vai citiem, ko bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgiem, vai arī atlīdzināt to faktisko vērtību, par kādu iespējams iegādāties līdzvērtīgu iespieddarbu;

3.4. Par bibliotēkā noteiktajā termiņā nenodotām grāmatām jāmaksā šo noteikumu 4.punktā noteiktā kavējuma nauda.

3.5. Bibliotēkas telpās nedrīkst uzturēties virsdrēbēs.

3.6. Bibliotēkā jāievēro savstarpējās kultūras un uzvedības normas, klusums, kārtība, bibliotēkas telpās aizliegts lietot ēdienus, dzērienus.

3.7. Izmantojot Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk - RCK) bibliotēkas pakalpojumus, bibliotēkas lietotājs piekrīt, ka saistību neizpildes gadījumā, atsevišķi neinformējot, Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk - RCK) ir tiesīga nodot tā personas datus trešajai personai parāda piedziņas veikšanai, kā arī šo datu publiskošanai un ievietošanai fizisko personu datu apstrādes sistēmās un publiskajās parādnieku kredītvēstures datu bāzēs, ar mērķi sniegt informāciju citām personām, lai tās spētu novērtēt bibliotēkas lietotāja uzņemto maksājuma saistību izpildes paradumus.

4. Maksājumi

Nr.p.k.

Maksājuma priekšmets

Maksājuma vērtība

Maksājuma pamatojums

4.1.

Kopēšana, izdrukas

atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim

Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.855 „Rīgas Celtniecības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis”

4.2.

Par nozaudētiem iespieddarbiem

Nodot līdzvērtīgu vai atlīdzināt faktisko vērtību, par kādu iespējams iegādāties līdzvērtīgu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants

4.3.

Par bibliotēkas noteiktajā termiņā nenodotu iespieddarbu

EUR 0,03

par katru kavētu dienu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants

4.4.

Par bibliotēkas noteiktajā termiņā nenodotu iespieddarbu, kurš ir pieprasīts un nepietiekamā daudzumā

EUR 0,15

par katru kavētu dienu

Bibliotēku likuma

16.panta 7.apakšpunkts, 21., 24.pants