INFORMĀCIJA
RĪGAS CELTNIECĪBAS KOLEDŽA 16.04. 2010.G . NOSLĒDZA IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJĀ
VIENOŠANOS AR VALSTS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU
PAR EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDA PROJEKTA (ERAF )(Nr. 2010/0063/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/019) ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:
„Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, rekonstruēšana un izglītības pieejamības nodrošināšana arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Projekta vispārīgais mērķis:
RCK uzdevums ir izveidot pievilcīgu ES konkurētspējīgu kvalitatīvu mācību un darba vidi, tai skaita studiju programmu apgūšanu arī personam ar funkcionāliem traucējumiem, augstākās profesionālās izglītības prestiža paaugstināšana.

Projekta specifiskais mērķi un projekta rezultāti:

1. RCK telpu rekonstruēšana un renovācija

Tiks rekonstruētas un renovētas RCK auditorijas, darbnīcas un laboratorijas, rekonstruētas inženieriekārtas, nomainīti 30 logi, renovētas jumta konstrukcijas un segums. Rekonstruēts studiju ēkas ieejas mezgls.

2. Infrastruktūras pielāgošana personām ar funkcionāliem kustību traucējumiem

Tiks pielāgota ēkas infrastruktūra personām ar funkcionāliem traucējumiem, izbūvēts lifts, pacēlājs un uzbrauktuve.

3. Iekārtu, aprīkojuma, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju modernizēšana

Tiks modernizētas iekārtas, aprīkojums, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, programmnodrošinājums un datortīkls, iekārtots bezvadu internets.

4. Bibliotēkas modernizēšana

Tiks uzlabota prioritārajās jomās īstenoto programmu „Būvzinības”, „Arhitektūra” un „Restaurācija” studiju kvalitāte. Projekta aktivitātes vērstas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un elektronisko resursu izmantošanu studiju procesā, lietošanas prasmju uzlabošanu, e-resursu un e-mācību izstrādi un ieviešanu profesionālajā izglītībā.

Projekta realizācijas laikā tiks veikti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekts tiks realizēts Rīgā, Gaiziņa ielā 3, Rīgas Celtniecības koledžā.

Projekta realizācijas laiks 36 mēneši.

Par Projekta īstenošanu atbildīgā amatpersona Restaurācijas katedras vadītājs, docents Āris Straustiņš.

RCK direktore
Dr.chem, docente IRĒNA LŪSE

IV zinātniski praktiskā konference

„ILGTSPĒJĪGA BŪVNIECĪBA”

Konferences dienas kārtība

2012. gada 14. decembrī

Konference 14.12.2012ERAF Projekta rezultāti

ERAF līguma parakstīšana 16.04.2010