RCK informācijas par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu
Informācija par 2012. gadu

Rīgas Celtniecības koledža
reģ. Nr. 90000025357

Vadības ziņojums

Rīgas Celtniecības koledža reģistrēta LR Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāja reģistrā ar Nr. 90000025357 27. februāra 1997.gadā.
Rīgas Celtniecības koledža (RCK) ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības profesionālās augstākās izglītības mācību iestāde.

RCK darbības pamatvirzieni ir:
-īstenot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas programmas ”Būvzinības”, ”Restaurācija”, ”Arhitektūra” un ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju
– RCK vidusskolā īstenot profesionālo vidējo izglītību programmās ”Būvniecība”, ”Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas”, ”Arhitektūra” un trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Koledža, atbilstoši tās darbības pamatvirzieniem un normatīvajiem aktiem, sniedz maksas pakalpojumus izveidotajās struktūrvienībās- maksas studiju daļā. RCK vidusskolas neklātienes nodaļā Rīgā,un dienas nodaļās maksas grupās.

RCK bilancē ir dienesta viesnīca 250 vietām (Graudu ielā 63, Rīgā).
No studentiem,audzēkņiem tika iekasēta nomas maksa atbilstoši MK noteikumiem Nr.1434 no 02.01.2010 un MK noteik.Nr.762 no 13.11.2012.
RCK studenti un docētāji aktīvi piedalās ERASMUS, Leonardo da Vinci , Comenius un c. programmas mūžizglītības projektu mobilitātēs, kā arī pedagogi pilnveido savu kvalifikāciju ESF projektos, audzēkņi saņem mērķstipendijas.
RCK grāmatvedības kārtošana notiek saskaņā ar uzkrāšanas principu.
Grāmatvedības uzskaite tiek veikta ar uzņēmuma vadības informatīvas sistēmas UVIS (Horizon Start ) palīdzību.

2012. gadā Rīgas Celtniecības koledža pabeidza 2010.g. uzsākto ERAF un KPFI projektu realizāciju :
ERAF projekts Nr. 2010/0063/3DP/3.1.2.1. 09/IPIA/VIAA/019,”Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas un studiju telpu modernizēšana, renovēšana un pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem ( līgums Nr.2010/3) pabeigts 30.12.2012., papildus ierīkojot bibliotēkas drošības sistēmas aprīkojumu.
KPFI projekta (līguma Nr. KPFI-3/10 no 07.10.10 ) „ Energoefektivitātes paaugstināšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkās, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus „ tai skaitā dienesta viesnīcas rekonstrukciju ( būvapjoms 4560,5 m3) a/s Reaton Rīgā, Graudu ielā 63, pabeidza 15.09.2012. nosiltinot ēku, nomainot logus,izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar granulu apkures katliem, nodrošinot vides pieejamību un c. saskaņā ar projektu ,bet mācību korpusa 100 – gadīgās ēkas Rīgā,Gaiziņa ielā 3 ( būvapjoms 36996 m3) renovācija p/s Matthai ( SIA CEKA M) pabeidza 12.10.2012, nosiltinot ēku , nomainot logus, atjaunojot ēkas fasādi un c. ,saskaņā ar projektu.

RCK nosvinēja 140.gadu jubileju, attiecīgi deju kolektīvs “AUSTRIS” -55.g., koris “Spāre” - 10.g jubilejas , RCK 55 reizi notika Starptautiskās sporta spēles, 4. zinātniski praktiskā konference, ar ziedotāju atbalstu izdodota grāmata “ No amatniecības skolas līdz koledžai” un c. pasākumi.

Nodarbināto skaits (pamatdarbinieki):
Koledžā - 55 cilv.
Vidusskolā - 52 cilv.